โลโก้เว็บไซต์ บทความ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 บทความ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันที่ 31 ส.ค. 2566
พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี มีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย ภายในงานมีนิทรรศการ ผลงาน นวัตกรรมของหลักสูตร และหน่วยงานต่างๆ ร่วมออกบูธ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้... >> อ่านต่อ


กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล” ณ มทร.ล้านนา น่าน
พุธ 30 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 29-31 สิงหาคม 2566 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล" ให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้ง 6 พื้นที่ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การกำหนดกรอบอัตรากำลังและการกำหนดระดับตำแหน่งสายสนับสนุน" และ "การจัดทำกรอบอัตรากำลังและการกำหนดระดับตำแหน่งสายสนับสนุน" >> อ่านต่อ


อธิการบดีร่วมหารือการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ และ Bigdata ร่วมกับ Guizhou Light Industry Technical and Vocational College
พุธ 30 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 สิงหาคม 2566  ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.อนนท์ นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการประชุมเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรและนักศึกษา ณ Guizhou Light Industry Technical and Vocational College   มณฑลกุยโจว สาธารณประชาชนจีน ในหลักสูตรยานยนต์สม... >> อ่านต่ออธิการบดีนำผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 2023 China-ASEAN Education Cooperation week
อังคาร 29 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุม 2023 China – ASEAN Week Education Cooperation Week (CAECW)  Guiyang China (29th-30th Aug 2023) ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดี  ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.อนนท์ นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาความร่วมมือเครื... >> อ่านต่อ


คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา ร่วมงานเปิดบ้านเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว Tha Kad Village
อังคาร 29 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 25 สิงหาคม 2566 อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานเปิดบ้านเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว Tha Kad Village และศูนย์การเรียนรู้ Mae Tha Eco Print ลำพูน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Tha Kad Village Project โครงการทากาศวิลเลจ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  ณ  หมู่บ้านทากาศ  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  โดยเป็นการจัดงานบูรณาการร่วมกันของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนทากาศวิลเลจ ... >> อ่านต่อ


ระบบจัดเก็บแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio)
ศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ระบบจัดเก็บแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถานศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชนและสังคม  ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อชุมชนอย่างแท้จริงและ... >> อ่านต่อ


ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (PAD) มทร.ล้านนา น่าน ให้การต้อนรับคณะดูงานจากโครงการอบรมหมอดินอาสา หลักสูตร “ชาวดินยุคใหม่ ใส่ใจนวัตกรรม นำพาเกษตรกรรมยั่งยืน” ปี 2566 จัดโดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
ศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ อิ่นคำ ผู้อำนวยการร่วมศูนย์ฯ และทีมงาน พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน โดย ผศ.ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ และ อ.ภาณุพงศ์ สิทธิวุฒิ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโครงการอบรมหมอดินอาสา หลักสูตร "ชาวดินยุคใหม่ ใส่ใจนวัตกรรม นำพาเกษตรกรรมยั่งยืน" ปี 2566 จัดโดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 อ.เมือง จ.น่าน      โดย ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ อ... >> อ่านต่อ


สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการ Nutition 2023 : Animal Production เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านโภชนาศาสตร์สำหรับการผลิตสัตว์
ศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดโครงการ Nutition 2023 : Animal Production เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านโภชนาศาสตร์สำหรับการผลิตสัตว์ เพื่อปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมฝึกงานสหกิจศึกษาและการวิจัยในสถานประกอบการ เป็นการบูรณาการรายวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ , การผลิตอาหารสัตว์ และสหกิจศึกษา โดย น.สพ.ดร.นาวิน ซื่อสุทธจิต นักวิจัยอาหารสัตว์ บมจ.CPF (ประเทศไทย) เป็นวิทยากรรับเชิญ และ ผศ.ดร.รัชนี บัวระภา , อ.ด... >> อ่านต่อ


ผลการแข่งขัน E-Sport (ROV) รอบคัดเลือก งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
ศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ได้แก่ - โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร - โรงเรียนปัว - โรงเรียนน่านประชาอุทิศ - โรงเรียนแม่จริม ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าร่วมประชุมก่อนการแข่งขันที่ห้อง ABL203 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรช... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 1199