โลโก้เว็บไซต์ บทความ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 บทความ

Online Training : Publishing your Research Paper with Cambridge University.
อังคาร 7 มีนาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

We are pleased to invite the librarians/lecturers to join our forthcoming online training: Publishing your Research Paper with Cambridge University Press.following details below: Event Details: Date: Wednesday 8th March 2023 Time: (14:00-15:00pm, Bangkok Time) Register Link: https://www.surveymonkey.com/r/TBFHHNT Topics: • Participants will learn about the publishing landscape for Open Access (OA... >> อ่านต่อ


ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมประกวด Smart Start Idea 2023
อังคาร 7 มีนาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ด้วยธนาคารออมสิน ดำเนินกิจกรรมครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2566 เพื่อประกวด ค้นหานักศึกษาที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถนำแนวคิดที่เกิดขึ้นไปพัฒนา    เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เมื่อได้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พร้อมจำหน่ายแล้ว ธนาคารออมสิน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งบริษัทจำลองให้กับนักศึกษา ให้มีโอกาสเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และจะมีการ พัฒนาทักษาในด้านต่าง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (สวดมนต์ตั๋นแบบล้านนา) ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร เป็นวันที่ 8 วันสุดท้าย
อังคาร 7 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 4 มีนาคม 2566 ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (สวดมนต์ตั๋นแบบล้านนา) ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นวันที่ 8 เป็นวันสุดท้ายเพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ การปลูกพืชผัก การปลูกพืชสมุนไพร และข้อหารืออื่น ๆ 
จันทร์ 6 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา น่าน ได้ประชุมร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ภูเพียงโมเดล รักษ์ป่าน่าน  , วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร.  และสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน-จีน (ASEAN-China Economy and Trade Promotion Association) เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ การปลูกพืชผัก การปลูกพืชสมุนไพร และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน... >> อ่านต่อ


น่าน เบฟเวอเรจ เฟสติวัล ครั้งแรกของเทศกาลเครื่องดื่มระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานป่าเป๋ย จังหวัดน่าน
จันทร์ 6 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 4 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน อาจารย์และนักศึกษา ได้ร่วมงาน "น่าน เบฟเวอเรจ เฟสติวัล" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 4-5 มี.ค. 66 ณ ลานป่าเป๋ย จังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และคณะ ร่วมพิธีเปิดและอัญเชิญถ้วยพระราชทานในพิธีเปิดการแข่งขัน     &... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 8 ราย
ศุกร์ 3 มีนาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 ราย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 มาตรา 31 และ 65/1 แห่ง พรบ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และความในข้อ 14 วรรคสอง (ก) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศุกร์ 3 มีนาคม 2566 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว      ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อปฏิบัติงานประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


พิธีทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ประจำปี 2566
พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรคณะ ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ อาคารรัชมังคลานครินทร์ คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา น่าน โดยมีสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว... >> อ่านต่อพิธีทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ประจำปี 2566
พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์และนักศึกษา ได้ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรคณะ ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา มทร.ล้านนา น่าน ขอบคุณภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 905