โลโก้เว็บไซต์ บทความ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 บทความ

อธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

      รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง รองอธิการบดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 มาตรา และมาตรา 54 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และ มาตร 38 แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2540 ป... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้องคมนตรี “พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์” ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 3/2567
พุธ 19 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 19 มิถุยายน พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  รักษาการประธานคณะก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
พุธ 19 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน และสโมรสรนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา สามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังได้พัฒนาตนและยกระดับจิตใจเป็นผู้ที่มีเมตตา อดทน สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข      ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมราชมงคลล้านนาน่าน บ้านหลังที่ 2 ปีการศึกษา 2567
พุธ 19 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน และสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดกิจกรรมราชมงคลล้านนาน่าน บ้านหลังที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อแนะนำสถานที่ต่างๆภายในมหาลัยให้แก่นักศึกษาใหม่ได้ทราบรายละเอียดข้อมูล ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และอาคารสถานที่เพื่อการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาต่อไป ได้แก่ - อาคารวิทยบริการ >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์แจ้งขยายระยะเวลางาน ประชุมวิชาการ CRCI 2024
จันทร์ 17 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งขยายระยะเวลาเพิ่มเติมในการส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2567 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือ เทศบาลตำบลวังผาง นำเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล สู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ตามโครงการ ผู้นำหัวใจอินทรีย์ สู่วิถีชีวิตที่พอเพียง
จันทร์ 17 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมราชรัตน์ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา  รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามความร่วมมือร่วมกับเทศบาลตำบลท่าวังผาง  โดยนายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังผาง เพื่อร่วมกันในการจัดการศึกษาให้คำแนะนำการใช้เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล เพื่อการทำเกษตรแบบวิถีธรรมชาติในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ อาทิ การปรับปรุงดิน การทำจุลินทรีย์ การทำปุ๋ยหมัก  เพื่อย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
จันทร์ 17 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน และสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบกฏระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน การให้บริการด้านต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย      โดย ผศ.พชร สายปาละ รองคณบดีคณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รักษาการผู้ช่วยอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และหน่วยงาน จัด“โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ปล่อยปลามัน 1,000,000 ตัว
จันทร์ 17 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน , โครงการทหารพันธุ์ดีมณฑลทหารบก ที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน และหน่วยงานอุทยานแห่งชาติขุนน่าน จัด“โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ 2567 ปล่อยปลามัน 1,000,000 ตัว โดย ผศ.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ >> อ่านต่อ


ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จันทร์ 17 มิถุนายน 2567 / ข่าวรับสมัครงาน

    ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เพื่อสนับนุนการดำเนินงาน สังกัดกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จึงประกาศรับสมัคร รายละเอียดังไฟล์แนบ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/04/20220428134629_91999.pdf    (ใบสมัครพนักงานขับรถยนต์ราชการ) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 51 - 60 ทั้งหมด 1635