โลโก้เว็บไซต์ บทความ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 บทความ

มทร.ล้านนา ประกาศนโยบาย (No Gift Policy) งดรับ งดให้ ของขวัญรวมทั้งผลประโยชน์อื่นใด
พฤหัสบดี 7 เมษายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1  “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ประชุมการบริหารงานฟาร์ม และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 7 เม.ย. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารอำนวยการ
พฤหัสบดี 7 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 7 เม.ย. 2565 เวลา 13.30 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นประธานการประชุมการบริหารงานฟาร์ม และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆของงานฟาร์ม โดยมี รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ , นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารน่าน หัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้างานฟาร์มต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารอำนวยการ เพิ่มเติม : >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมสืบสานประเพณีเนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ประจำปี 2565 วันที่ 7 เม.ย. 2565 เวลา 09.39 น.
พฤหัสบดี 7 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 7 เม.ย. 2565 เวลา 09.39 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธนันทบุรีศรีวิทยาเขตเกษตรราชมงคล พระพิรุณทรงนาค และ เจ้าพ่อพุทธรักษา เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและความเป็นศิริมงคลแด่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา น่าน ทุกท่าน เพิ่มเติม : >> อ่านต่อ

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดน่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) จังหวัดน่าน”
อังคาร 5 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน มหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) จังหวัดน่าน” ของหน่วยงานทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดน่าน ได้แก่ มหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน, ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา หารือร่วม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ปรับหลักสูตรการเรียนร่วมคณะบริหารฯ
จันทร์ 4 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 4 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา  ร่วมให้การต้อนรับ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมคณะ  ในโอกาสที่ คณะผู้บริการของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิช... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน วันที่ 2 เม.ย. 2565 ณ ข่วงเมืองน่าน
เสาร์ 2 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 19.00 น. จังหวัดน่านจัดพิธีเปิดงาน "มหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน" เนื่องในวันมรดกน่าน สืบสานมรดกไทย และวันรำลึกพระเจ้าน่าน สืบสานตำนานนันทบุรี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี           ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานวันมรดกน่าน สืบสานมรดกไทย และวันรำลึกพระเจ้าน่าน สืบสานตำนานนันทบุรี วันที่ 2 เมษายน 2565
เสาร์ 2 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น. จังหวัดน่านได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรและถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันมรดกน่าน สืบสานมรดกไทย และวันรำลึกพระเจ้าน่าน สืบสานตำนานนันทบุรี ภายใต้โครงการมหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 51 - 60 ทั้งหมด 495