โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 Tags : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูฯ รุ่นที่ 2
อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทำพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาครูผู้สอนของโรง... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู
อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทำพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ และให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเข้มข้นถูกต... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศทางการวิจัยทางการตลาด
จันทร์ 28 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศทางการวิจัยทางการตลาด ครั้งที่ 2 โดยมีอาจารย์จิตรา ปั้นรูป หัวหน้าโครงการ และอาจารย์ประจำวิชาการวิจัยตลาดได้กล่าวยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 26-27 มีนาคม 2559 ณ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกคณะบริหารธุรกิจ โดยมี ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ มาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฎิบัติการฯในครั้งนี้ ซึ่งทาง... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องมือวิทย์ฯ
ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยและการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : ตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควัน และตู้กรองอากาศสะอาด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สวาท สายปาระ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 และให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงการใช้งานเครื่องมืออย่... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้และประเมินผล TOR
พุธ 23 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้ การจัดทำข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมี นางนราพร จันพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา Innovation room ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจรายละเอียดรูปแบบ และการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถเขียนแบบประเมิ... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
พุธ 6 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ กล่าวเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ วันที่ 6 มกราคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา Innovation room ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา