โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -
ขอเชิญชวน.. นักศึกษาที่สนใจ เข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY)
พฤหัสบดี 9 สิงหาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่ สถาบันคุณวุตวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทำ "โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการลงทะเบียนและเข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
พฤหัสบดี 9 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รองศาสตราจารย์          ดร.สมชาติ หาญวงษา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกค... >> อ่านต่อ


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
พุธ 8 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

                        เมื่อในวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน "นวัตกรรมสมาร์ทฟาร์มและเทคโนโลยีการเกษตร" ณ ฟาร์ม Strawberry Chang และมูลนิธิโครงการหลวงแม่หลอด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางด้านสมาร์ทฟาร์ม และนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยนำความรู้ เทคโนโลยี แนวคิดที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนและก... >> อ่านต่อ


กิจกรรมเดินขึ้นนมัสการพระธาตุแช่แห้ง
อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมเดินขึ้นนมัสการพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561และพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1/2561ในวันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561 >> อ่านต่อ


อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ด สำหรับพืชผักและนาข้าว”
อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ด สำหรับพืชผักและนาข้าว” ภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เผดิมศิลป์ รามศิริ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบรรยายเห็ด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูกลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ดร.เกชา คูหา ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูกลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกับผูเข้าร่วมอบรม จำนวน ๘๒ ท่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์(อดีตรองอธิการบดี.มทร.ล้านนา น่าน) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆของจังหวัดน่านได้แก่ - มูลนิธิ กสิกรรมธรรมชาติ - ชุมชนต้นน้ำน่าน - มทร.ล้านนา น่าน - มูลนิธิฮักเมืองน่าน พร้อมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาคร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1291 - 1300 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา