โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -

รองอธิการบดีฯ ร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ
อังคาร 5 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ เข้าร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองน่าน ถนนสุมนเทวราช ผ่าน มทร.ล้านนา น่าน สี่แยกช้างเผือก ผ่านวันสวนตาล และสิ้นสุดเส้นทางที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน >> อ่านต่อ


เข้าร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด และถวายพระพรชัยมงคล
อังคาร 5 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา จันทรบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด และถวายพระพรชัยมงคลต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ พิพิ... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
อังคาร 5 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสู่การเป็นนักปฏิบัติ ให้กับนักศึกษา ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และจำลองสถานการณ์ การถามตอบเป็นภาษาอังกฤษ เช่น การทักทายกับชาวต่างชาติ การบอกเส้นทางในจังหวัดน่าน การแนะนำอาหารพื้นเมือง และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งกิจกรรมนี้นักศึกษาได้รับความสนุกสนานแล้วยังได้รับความรู... >> อ่านต่อ


วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2559)
ศุกร์ 1 เมษายน 2559 / RMUTL วารสารออนไลน์

สื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน   ดาวน์โหลดอ่านวารสารฟรี ที่ URL :: kaew-RMUTL: https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew/pre_book.php?b=4 ookbee: >> อ่านต่อ


พิธีถวายราชสดุดีและทำบุญตักบาตร
ศุกร์ 1 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชา จันทรบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป และจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในมหาพระกรุณาธิคุณใต้ฝ่าละอองพระบาทอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อแสดงออกถึง... >> อ่านต่อ


โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพฯ
ศุกร์ 1 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพในการสร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟกราฟฟิกส์แบบเคลื่อนไหว ของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการทำโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี และเสริมทักษะทางด้านการสร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟกราฟฟิกส์แบ... >> อ่านต่อ


ศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลน่าน
ศุกร์ 1 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ.3(4ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ วท.บ.2(4ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นำนักศึกษาจำนวน 15 คน โดยการกำกับและดูแล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม และ อาจารย์วิรัน วิสุทธิธาดา นำนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลน่าน โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลน่าน เป็นผู้ต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับก... >> อ่านต่อ


โครงการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กฯ
พุธ 30 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานประชุมโครงการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล โดย สำนักงาน ก.พ.ร. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลคณะต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ส่วนราชการระดับกระทรวงถือปฏิบัติตามแนวทาง โดยกำหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการในลักษณะ Top Down จากระดับนโยบาย คือ โค... >> อ่านต่อ


พิธีทำบุญบ้านวิถีไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล
อังคาร 29 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

บ้านวิถีไทย ในความดูแลของอาจารย์ปิยะนุช สินันตา สังกัดสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญบ้านวิถีไทย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และเป็นการทำบุญให้กับอาคารสถานที่ รวมถึงบ้านวิถีไทยด้วยที่ได้รับการปรับปรุงและตกแต่งบ้านใหม่ให้ดูสวยงาม เพื่อใช้เป็นที่สำหรับการเรียนรู้ในวิชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจ... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศทางการวิจัยทางการตลาด
จันทร์ 28 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศทางการวิจัยทางการตลาด ครั้งที่ 2 โดยมีอาจารย์จิตรา ปั้นรูป หัวหน้าโครงการ และอาจารย์ประจำวิชาการวิจัยตลาดได้กล่าวยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 26-27 มีนาคม 2559 ณ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกคณะบริหารธุรกิจ โดยมี ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ มาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฎิบัติการฯในครั้งนี้ ซึ่งทาง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1771 - 1780 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา