โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -

รองอธิการบดีมหาลัยฯ เข้าร่วมรับเสด็จฯ
จันทร์ 28 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2559 ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย “หวนดูทรัพย์สิ่งตน” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้กำหนดนโยบาย ได้เห็นความหลากหลายแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ... >> อ่านต่อ


การเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมที่ศาลและเรือนจำจังหวัด น่าน
ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

การเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมที่ศาลและเรือนจำจังหวัด น่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาจริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอาจารย์ปกรณ์ สุนทรเมธ เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา และผศ.วุฒิชัย แก้วศิริรุ่ง อาจารย์พิเศษร่วมสอน ในฐานะหัวหน้าหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงขอบพระคุณ อาจารย์ทั้งสองท่านที่ช่วยประสานงานกับหน่วยงานโดยเฉพาะอาจารย์วุฒิชัย ที่พยายามจะพาอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาทั้งหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระ... >> อ่านต่อ


มอบกระเช้าแสดงความยินดีวันก่อตั้ง สวท.น่าน ครบรอบ 43 ปี
ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมกิจกรรมและมอบกระเช้าแสดงความยินดี กับวันก่อตั้ง สวท.น่าน ครบรอบ 43 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน พัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงฯ ภายใต้การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ เป็นสื่อบริการสาธารณะ เผยแพร่ข้อมุลข่าวสารและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ซึ่งภายในงานมีการรับฟังเวทีเสวนา เรื่อง ความรู้ ความสุข ความหวัง สวท.น่านด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้าานนา น่าน ออก รายการ คุยท้ายข่าว
ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับเชิญให้ออกรายการ คุยท้ายข่าว ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน โดยมี นายวัชระ ไชยแล สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน2) นายบุศกร กาคำ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี3 และนายศรัณยู นันท์ชัย สาขาการตลาด ปี3 นักจัดรายการวิทยุอาสาในรายการ speak out ได้พูดถึงการมาจัดรายการวิทยุแบบอาสาสมัครและตั้งใจมาจัด น้องๆ ได้กล่าวว่า ถึงจะไม่ใช่นักจัดรายแบบมืออาชีพ แต่เป็นแค่ PR อาสา มือสมัครเล... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องมือวิทย์ฯ
ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยและการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : ตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควัน และตู้กรองอากาศสะอาด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สวาท สายปาระ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 และให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงการใช้งานเครื่องมืออย่... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้และประเมินผล TOR
พุธ 23 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้ การจัดทำข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมี นางนราพร จันพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา Innovation room ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจรายละเอียดรูปแบบ และการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถเขียนแบบประเมิ... >> อ่านต่อ


การพัฒนาแหล่งน้ำใน มหาวิทยาลัยฯ
พุธ 23 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ร่วมสำรวจพื้นที่ในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย คุณเจษฎากร วสิษฐ์รัตรกุล สถานบันวิจัยนิเทศศาสนคุณ ธนาคารน้ำใต้ดิน สำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำในมหาลัยฯ เป็นการจัดหาและนำน้ำจากแหล่งน้ำที่มีอยู่แล้วในมหาลัยฯ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ เพื่อการอุปโภคบริโภค จนประโยชน์... >> อ่านต่อ


โครงการ RMUTL CARE มอบถุงรับขวัญ
จันทร์ 21 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 มีนาคม 2559 คณะกรรมการ RMUTL CARE หลอมจิตร่วมใจห่วงใยดูแลและ Care กัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มอบถุงรับขวัญในโครงการ RMUTL CARE แก่ น้องต้นปุณณ์ บุตรธิดา ของ คุณเบญจวรรณ คำสองสี ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ และน้องกระต่าย บุตรธิดา ของคุณลักษมี ทาถม ผู้ปฏิบัติงานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ >> อ่านต่อ


รองอธิการบดีฯ ร่วมทำบุญตักบาตรงานประเพณีหกเป็ง
จันทร์ 21 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

จังหวัดน่าน โดยอำเภอภูเพียง จัดงานทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร จำนวน 100 รูป เนื่องในงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี นำบุคลการในมหาลัยฯ เข้าทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร จำนวน 100 รูป วันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ บริเวณลานข่วงพระธาตุทิศตะวันออก วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง สำหรับงานประเพณีหกเป็ง เป็นงานที่สำคัญที่คนเมืองน่านจะไ... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานฯ
พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สาขาศิลปศาสตร์ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านการฟัง การอ่าน การเขียน การพูดเพื่อการสมัครงาน สามารถสรุปใจความสำคัญของประกาศรับสมัครงาน ตลอดจนสามารถเขียนประวัติย่อ (Resume) และสามารถตอบคำถามในการสอบสัมภาษณ์ได้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1781 - 1790 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา