โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่
พุธ 25 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ ร่วมกับ สำนักเกษตรอำเภอสันติสุข และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 70 คน จัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวรรณ ช่างกลึงดี อาจารย์ประจำวิชาสาขาสัตวศาสตร์ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เกษตรกรที่เลี้ยงไก่พ... >> อ่านต่อ


ประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
พุธ 25 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรม การประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น มีการจัดกิจกรรมด้วยกันสองวัน คือ วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ กล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการที่นักศึกษาจัดทำขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อประกอบการเรียน การสอนในรายวิชาสัมมนาพืชศาสตร์ ซึ่งได้เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้จัดการประชุมวิชาการด้วยตนเอง เพื่อนำ... >> อ่านต่อ


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4
พุธ 25 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 คณาจารย์หลักสูตรการจัดการและการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษา และนำเสนอความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการฝึกงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ชีวิตการทำงานหลังจบการศึกษา เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของตนเองอันจะเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้... >> อ่านต่อ


การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
พุธ 25 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม “โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพ ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน” โดยได้รับเกียรติจาก อ.กิตติศักดิ์ บุญเกิด และ อ.ดร.ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ บรรยายเรื่อง “มารู้จักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บน... >> อ่านต่อ


พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
พุธ 25 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา โดยมี รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวปัจฉิมโอวาท และพิธีมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ เช่น ผลการเรียนดีเด่น คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เป็นนักนักกีฬายอดเยี่ยม เป็นต้น ซึ่งพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ เพ... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา (วาระพิเศษ) Reprofile สัญจรน่าน
พุธ 25 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (วาระพิเศษ) Reprofile สัญจร ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ และคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการทบทวนและพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยร่วมแสดงคว... >> อ่านต่อ


อธิการบดีมหาลัยฯ เยี่ยมชมงานใน มทร.ล้านนา น่าน
พุธ 25 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีฯ และคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เข้าเยี่ยมชมงานและกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ และคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมงานต่างๆ ของมหาลัยฯ เช่น เยี่ยมชมสถนที่ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เยี่ยมชมงานสาขาอุตสาหกรรมการเกษตร เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของบ้านวิถีไทย เยี่ยมชมผล... >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงชำแหละเนื้อและเก็บอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 24 พฤษภาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงชำแหละเนื้อและเก็บอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 17 พฤษภาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล
อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 จังหวัดน่าน ได้จัดทำพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมีพิธีสงฆ์ พิธีวางพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ โดยหน่วงงานต่างๆ และการกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดทูนส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1741 - 1750 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา