โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -

ประเมินอาจารย์ผู้สอน 1/2560
จันทร์ 18 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศสำหรับประเมินอาจารย์ผู้สอน 1/2560 ครับ  สำหรับใครที่ยังไม่ได้ประเมินในรอบที่ 1 เรายังเปิดระบบให้ประเมินอีกครั้งเป็นรอบที่ 2 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายแล้ว โดยรอบ 2 เริ่มประเมินตั้งแต่วันนี้ถึง วันทีี่ 24 กันยายน 2560 นี้นะครับ  >> อ่านต่อ


สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ผนึกกำลังสมาคมศิษย์เก่า 6 พื้นที่ร่วมวางแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศุกร์ 15 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา  (ส่วนกลาง) จัดการประชุมสัมมนาสมาคมศิษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 พื้นที่ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว ได้รับเกียรติจาก ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิด และมีนายกู้เกียรติ ประภัสระกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม โดยนายกสมาคมศิษย์เก่าและผู้แทนจาก สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงใหม่ , สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย, ... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2560
จันทร์ 11 กันยายน 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 24 และ 27  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 17  ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
จันทร์ 11 กันยายน 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป โดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรกำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพ... >> อ่านต่อ


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในด้านการบริการวิชาการ
ศุกร์ 8 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยรองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน อำนวยสิทธิ์ ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณจอมกิตติ ศิริกุล ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ผู้แทนมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์) ได้ทำบันทึกข้อตกลง จะร่วมมือกันในด้านการบริการวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ การศึกษาผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม ... >> อ่านต่อ


โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษาแต่งกายดีชั้นปีที่ 4
ศุกร์ 8 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

แผนกพัฒนาวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียตินักศึกษาแต่งกายดีชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจในผลสำเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่ยอมรับของนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในสถาบันการศึกษาของตนเอง และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเอง ที่จะเติบโตก้าวสู่การเป็นบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ฯ ผลการคัดเลือกดังนี้ ประเภทนักศึกษา... >> อ่านต่อ


กำหนดการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560  
พุธ 6 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560  "เกษียณอย่างเกษม : เพชรงามล้านนา" แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 38 ราย ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้  รายนามผู้เกษียณ ประจำปี 2560   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์    เวศนารัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศตวรรณ   พิกุ... >> อ่านต่อทีมเรือแม่ป้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
อังคาร 5 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

ทีมเรือแม่ป้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย อาจารย์ อธิปัตย์ สายสูง และ คุณอภิเดช กรรณิกา ผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเรือยาวกลาง 40 ฝีพาย (ก) ในการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1481 - 1490 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา