โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -


เข้าพบท่านผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฎิบัติราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  รองศาสตราจารย์.ดร สมชาติ หาญวงษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา อ.ประเสริฐ ศรีพนม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร. เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย เข้าพบท่านผุ้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร และรองผู้ว่าราชการฯ นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่ออวยพรและขอพรเนื่... >> อ่านต่อ


พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฎิบัติราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  รองศาสตราจารย์.ดร สมชาติ หาญวงษา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดป่านันทบุรี รับบิณฑบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าอาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน >> อ่านต่อ


วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
พุธ 2 มกราคม 2562 / RMUTL วารสารออนไลน์

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการทรัพยากร ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชนบ้านกองกาน จังหวัดเชียงใหม่ การบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการการคั... >> อ่านต่อ


มทร. ล้านนา พร้อมโชว์ศักยภาพงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ในงานฤดูหนาวเชียงใหม่และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่
ศุกร์ 28 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้ช่วยอธิการบดี มทร. ล้านนา นำคณะอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา จัดเตรียมบูธนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP  ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง 8 มกราคม 2562 ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานได้นำเสนอผลงานการวิจัยสิ่งประดิษฐ์จัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆดังต่อไปนี้ 1.เกษตรอัจฉริยะ Smart Farm rmutl 2.ฐานการเรียนรู้โครงการนวัตกรรมอัจฉริยะชุดควบคุมและแจ้งเตือนระบบน้ำในการปลูกเมล่อนไ... >> อ่านต่อ


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน
ศุกร์ 28 ธันวาคม 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน <<< คลิ๊ก >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Nanyang Polytechnic (NYP) ประเทศสิงคโปร์
พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 27 ธันวาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Nanyang Polytechnic (NYP) ประเทศสิงคโปร์ คือ Mr.Lee Beng Kwang พร้อมด้วยนักศึกษา 2 ราย โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุม     &nbs... >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาติพิมพ์ในวารสาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อังคาร 25 ธันวาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอส่งบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกาสะลอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 รับตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 และ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 รับตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2562 บทความวิชาการที่ได้รับพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ. ท่านสามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ http://www.culture.lpru.ac.th/journal/   >> >> อ่านต่อ


สัมมนาบูรณาการเชื่อมโยงเกษตรกรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายสร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผา
อังคาร 25 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม  2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมสัมมนาบูรณาการเชื่อมโยงเกษตรกรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายสร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผา เพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจระหว่างชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐในการร่วมมือแก้ไชปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน ในปี 2562 โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานพิธีเปิด และในการนี้ อาจารย์กฤษณธร สินตะละ และอาจารย์ดร.รัชนี บัวระภา อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านไ... >> อ่านต่อ


การประกวดธิดาผ้าน่าน ประจำปี ๒๕๖๒
จันทร์ 24 ธันวาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน (เกษตรน่าน) ขอเรียนเชิญสุภาพสตรีสมัครเพื่อเข้าประกวด ธิดาผ้าน่าน ครั้งที่ 2 ประกวดในคืนวันที่ 30 มกราคม 2562 งานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. - 25 ม.ค. 2562 หลักเกณฑ์การประกวดธิดาผ้าน่าน ครั้งที่ 2 <&... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1191 - 1200 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา