โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -

สืบสานวัฒนธรรมผ้าน่าน
อังคาร 14 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมผ้าน่าน "ประกวดเทพีผ้าน่าน" ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  ตัวแทนชุมชน และผู้สนใจทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมผ้าน่าน ณ งานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ  ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน กล่าวรายงาน และให้การต้อนร... >> อ่านต่อ


สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อศิษย์ที่ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบ 15 ปี  
อังคาร 14 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

   วันที่ 10 มกราคม 2562 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล “ศิษย์เก่าราชมงคลสรรเสริญ” เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบ 15 ปี ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าที่ได้เสียสละ สร้างชื่อเสียง อุทิศตนและทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคมโดยศิษย์เก่าที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ประกอบด้วย 1.นายเจษฎา  วัฒนานุรักษ์&n... >> อ่านต่อ


การแข่งขันกีฬาขี่ม้าคาวบอยจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2
จันทร์ 13 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12-13 มกราคม 2563 ชมรมคนฮักม้าน่าน ได้จัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าคาวบอยจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2 ภายในกิจกรรมงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ภูรีพงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน (เกษตรน่าน) เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายวินัย สุปินะ (ศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน (เกษตรน่าน) ) ประธานชมรมคนฮักม้าน่าน กล่าวรายงาน มีการแข่งขันขี่ม้าซิกแซก ขี่ม้าระยะสั้น และขี่ม้าอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดเสวนา หัวข้อเกษตรอินทรีย์ ดีอย่างไร จากใจผู้ผลิต ถึงใจผู้บริโภค
จันทร์ 13 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เป็นประธานในการกล่าวเปิดการเสวนา "เกษตรอินทรีย์ ดีอย่างไร จากใจผู้ผลิต ถึงใจผู้บริโภค" ในงานเกษตรน่านแฟร์ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563โดยหน่วยวิจัยและขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร จันทร์ไชย หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ  ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องพระพิรุณ 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ เพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใ... >> อ่านต่อ


แข่งขันร้องเพลง RMUTL NAN SINGING CONTEST 2020
จันทร์ 13 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11-12 มกราคม  2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยศูนย์ภาษา  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการแข่งขันร้องเพลง RMUTL NAN SINGING CONTEST 2020 ภายในกิจกรรมงานเกษตรน่านแฟร์ คร้้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 ณ เวทีกลาง งานเกษตรน่านแฟร์ฯ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและความกล้าแสดง โดยมีผู้สมัครเข้าแข่งขันจากหลากหลาย อาทิ นักศึกษา มทร.ล้านนา ตลอดถึงบุคคลภายนอก ซึ่งในวันที่ 11 มกราคม 2563 จัดการแข่งขันรอบคัดเลือก (stage audition) มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 11 หมาย... >> อ่านต่อ


แข่งขันไก่ตั้ง (ไก่ต่อ) ในงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563
อาทิตย์ 12 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 มกราคม 2562 สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดแข่งขันไก่ตั้ง (ไก่ต่อ) ภายในกิจกรรมงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานสระน้ำพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีการแข่งขัน 5 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทอุดมทัศนีย์  2. ประเภทแฟนซี  3. ประเภทขยัน 10 นาที ห้ามเชียร์ 4. ประเภทขยัน 15 นาที เชียร์ได้ 5. ประเภทสายหมาน โดยทุกประเภทการแข่งขันได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร โ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมฝึกงานรูปแบบพิเศษ ในโครงการ Singha Biz Course ปีที่ 12
ศุกร์ 10 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้จัดโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ซึ่งเป็นการฝึกงานรูปแบบพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และนักศึกษาจบใหม่ (ไม่จำกัดสาขา) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ผ่านการการคัดเลือกได้มีโอกาส "ทำงานจริง" กับบริษัท สิงห์ คอเปอร์เรชั่น จำกัด และบริษรัทในเครือ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ี่ที่ http://singhabizcourse.com/2020/ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือกรมการแพทย์แผนไทยฯ และวิสาหกิจชุมชนทุ่งแพมแม่สะเรียง ปลูกและวิจัยพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ต่อยอดสู่การแปรรูปให้เป็นยา 16 ตำรับเพื่อประชาชนไทย
พฤหัสบดี 9 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 9 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกบุกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม “จัดพิธีปลูกกัญชาต้นแรก” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชาทางการแพทย์ บ้านทุ่งแพม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการเริ่มต้นการบวนการผลิตกัญชาทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ของการปลูกกัญชาให้แก่ผู้สนใจได้รับทราบ  โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยเอก นายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารสุขนิเทศก์ เขต 1 ... >> อ่านต่อ


พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563
พุธ 8 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 มกราคม  2563  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย ผศ.กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   เข้าร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก  ประจำปี 2563”  ณ  ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พระราชวังจันทน์  อำเภอเมือ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 721 - 730 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา