โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -

โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพฯ
ศุกร์ 1 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพในการสร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟกราฟฟิกส์แบบเคลื่อนไหว ของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการทำโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี และเสริมทักษะทางด้านการสร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟกราฟฟิกส์แบ... >> อ่านต่อ


ศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลน่าน
ศุกร์ 1 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ.3(4ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ วท.บ.2(4ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นำนักศึกษาจำนวน 15 คน โดยการกำกับและดูแล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม และ อาจารย์วิรัน วิสุทธิธาดา นำนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลน่าน โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลน่าน เป็นผู้ต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับก... >> อ่านต่อ


โครงการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กฯ
พุธ 30 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานประชุมโครงการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล โดย สำนักงาน ก.พ.ร. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลคณะต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ส่วนราชการระดับกระทรวงถือปฏิบัติตามแนวทาง โดยกำหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการในลักษณะ Top Down จากระดับนโยบาย คือ โค... >> อ่านต่อ


พิธีทำบุญบ้านวิถีไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล
อังคาร 29 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

บ้านวิถีไทย ในความดูแลของอาจารย์ปิยะนุช สินันตา สังกัดสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญบ้านวิถีไทย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และเป็นการทำบุญให้กับอาคารสถานที่ รวมถึงบ้านวิถีไทยด้วยที่ได้รับการปรับปรุงและตกแต่งบ้านใหม่ให้ดูสวยงาม เพื่อใช้เป็นที่สำหรับการเรียนรู้ในวิชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจ... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศทางการวิจัยทางการตลาด
จันทร์ 28 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศทางการวิจัยทางการตลาด ครั้งที่ 2 โดยมีอาจารย์จิตรา ปั้นรูป หัวหน้าโครงการ และอาจารย์ประจำวิชาการวิจัยตลาดได้กล่าวยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 26-27 มีนาคม 2559 ณ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกคณะบริหารธุรกิจ โดยมี ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ มาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฎิบัติการฯในครั้งนี้ ซึ่งทาง... >> อ่านต่อ


รองอธิการบดีมหาลัยฯ เข้าร่วมรับเสด็จฯ
จันทร์ 28 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2559 ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย “หวนดูทรัพย์สิ่งตน” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้กำหนดนโยบาย ได้เห็นความหลากหลายแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ... >> อ่านต่อ


การเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมที่ศาลและเรือนจำจังหวัด น่าน
ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

การเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมที่ศาลและเรือนจำจังหวัด น่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาจริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอาจารย์ปกรณ์ สุนทรเมธ เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา และผศ.วุฒิชัย แก้วศิริรุ่ง อาจารย์พิเศษร่วมสอน ในฐานะหัวหน้าหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงขอบพระคุณ อาจารย์ทั้งสองท่านที่ช่วยประสานงานกับหน่วยงานโดยเฉพาะอาจารย์วุฒิชัย ที่พยายามจะพาอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาทั้งหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระ... >> อ่านต่อ


มอบกระเช้าแสดงความยินดีวันก่อตั้ง สวท.น่าน ครบรอบ 43 ปี
ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมกิจกรรมและมอบกระเช้าแสดงความยินดี กับวันก่อตั้ง สวท.น่าน ครบรอบ 43 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน พัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงฯ ภายใต้การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ เป็นสื่อบริการสาธารณะ เผยแพร่ข้อมุลข่าวสารและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ซึ่งภายในงานมีการรับฟังเวทีเสวนา เรื่อง ความรู้ ความสุข ความหวัง สวท.น่านด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้าานนา น่าน ออก รายการ คุยท้ายข่าว
ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับเชิญให้ออกรายการ คุยท้ายข่าว ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน โดยมี นายวัชระ ไชยแล สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน2) นายบุศกร กาคำ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี3 และนายศรัณยู นันท์ชัย สาขาการตลาด ปี3 นักจัดรายการวิทยุอาสาในรายการ speak out ได้พูดถึงการมาจัดรายการวิทยุแบบอาสาสมัครและตั้งใจมาจัด น้องๆ ได้กล่าวว่า ถึงจะไม่ใช่นักจัดรายแบบมืออาชีพ แต่เป็นแค่ PR อาสา มือสมัครเล... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องมือวิทย์ฯ
ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยและการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : ตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควัน และตู้กรองอากาศสะอาด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สวาท สายปาระ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 และให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงการใช้งานเครื่องมืออย่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1821 - 1830 ทั้งหมด 1875


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา