โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “กีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ” ประจำปี 2559
ศุกร์ 3 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งเสริมให้คณาจารย์ และบุคลากร ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประสานความร่วมมือกับ 4 สถาบัน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยชุมชนน่าน, วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กำหนดให้มีการจัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “กีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ” ประจำปี 2559 ขึ้น ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโ... >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ประจำปี 2559
พุธ 1 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา จากทั้ง 6 พื้นที่ (เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก ลำปาง พิษณุโลก) โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย อาจารย์จารุนันท์ เมธะพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายกสโมสรนักศึกษา นายณรงค์ฤทธิ์ แสงทิพย์ นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี และประธานสภานักศึกษา นายอดิศร วิริยะสกุลพันธ์ นักศึกษาห... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยฯ
พุธ 1 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

นายอนุพงศ์ ฐานิศติกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปีที่ ๔ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.นงนุช เกตุ้ย และอ.ขนิษฐา หอมจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ กลุ่มสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาระบบสืบค้นย้อ... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2559
อังคาร 31 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 28- 29 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและเผ... >> อ่านต่อ


ชาว มทร. ล้านนา น่าน ร่วมเข้าเฝ้ารับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อังคาร 31 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เฝ้ารับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน และเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เฝ้าส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 30 พฤษภาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


โครงการสร้างผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรม Start – up SMEs 2016
พุธ 25 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม Start – up SMEs 2016 หรือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 2559 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการฝึกอบรมด้านศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการใหม่และเพิ่มอัตราการเติบโตขยายธุรกิจ และลดอัตราความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเดิมได้สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2559
พุธ 25 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษา หารือ การบริหารงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นประจำทุกเดือน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


พิธิเปิดโครงการ Start – up SMEs 2016
พุธ 25 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม Start – up SMEs 2016 หรือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 2559 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ได้มีพิธิเปิดโครงการฯ โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการฝึกอบรมด้านศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการใหม่และเพิ่มอัตร... >> อ่านต่อ


รองอธิการบดีฯ นำทีม มทร. ล้านนา น่านติดตั้งเครื่องผสมปุ๋ย
พุธ 25 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้นำเครื่องผสมปุ๋ย โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หมู่บ้านสันเจริญ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1731 - 1740 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา