โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา วางแผนกิจกรรมหนุนเสริมองค์ความรู้เชิงวิชาการ การบริการวิชาการฯ
อังคาร 9 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

      คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่ร่วมประชุมดำเนินโครงการ "การต่อยอดความรู้สู้ครอบครัวพอเพียง" กิจกรรมหนุนเสริมองค์ความรู้เชิงวิชาการ การบริการวิชาการ การสร้างภาคีเครือข่ายโรงเรียนตัวป้อน และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินงานให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร มทร. ล้านนา น่าน เข้าร่วมประชุมเรื่องราคาข้าวโพดตกต่ำของเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวาน
อังคาร 9 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูภูคา ตึกกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน          ... >> อ่านต่อ


ประกาศกำหนดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา 2563
จันทร์ 8 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยกลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21           สำนักวิทยบริกาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับเขตพื้นที่ คณะ ขอประชาสัมพั... >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
จันทร์ 8 มีนาคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ งปม.04/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น           บัดนี้ได้ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังรา... >> อ่านต่อ


สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมรายงานผลการประกวดธิดาดอย ประจำปี 2564
อาทิตย์ 7 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

         คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน (FB: หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน )... >> อ่านต่อ


กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา 2563
เสาร์ 6 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

         กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ บริเวณอาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ เวลา 06.30 น. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน กล่าวรายงาน ต่อนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจรรมฯ และวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง เปิดกรวยถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิรา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 15
เสาร์ 6 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 6 มีนาคม 2564  มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “ราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 15” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นประจำทุกปี และเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร และนักศึกษาตามเจตนารมณ์ในการเป็นมหาว... >> อ่านต่อ


งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564
ศุกร์ 5 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 5 มี.ค. 2564 ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ พร้อมด้วย รองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจฯ ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ , รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงค์ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหัวหน้าส่วนราชการ ในการเยี่ยมชมร้านนิทรรศการ งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2564 ซึ่งมทร.ล้านนา น่าน ร่วมจัดนิทรรศการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ อาทิ เช่น การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชและผลผลิตอินทรีย์ ของสาขาพืชศาสตร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19
พฤหัสบดี 4 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  ในวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ และเตรียมพร้อมสู่การประกอบอาชีพตลอดจนการแนวแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นให้กันนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบา... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 141 - 150 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา