โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ ณ มทร.ล้านนา น่าน วันที่ 14 มี.ค. 2564
อาทิตย์ 14 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค. 2564 เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ บริษัท บีสโปคไลฟ์ ไซแอนซ์ จำกัด           โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง , ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ , รองอธิการ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน วันเสาร์ที่ 13 มี.ค. 2564
เสาร์ 13 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันเสาร์ที่ 13 มี.ค. 2564 เวลา 09.30 น. จังหวัดน่านได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี           ในการนี้ ผศ.... >> อ่านต่อ


พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ศุกร์ 12 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 มีนาคม 2564  ที่อาคารอเนกประสงค์  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   พิษณุโลก  โดยมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ ระดับปริญญาตรี ร่วมกิจกรรมจำนวน  199  คน  นอกจากนี้   มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ รางวัล “ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกองทุนอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ
ศุกร์ 12 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกองทุนอุดมศึกษา จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2. ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 3. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..)... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 11 หลักสูตร
ศุกร์ 12 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 11 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2. หลักสูตร เทคนิคการบริการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรยุค Disruption 3. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ การจัดประชุมและการจดบันทึกรายงานการประชุม >> อ่านต่อโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563
พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 11 มี.ค. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 ในกิจกรรมย่อย "การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างความมุ่งมั่นและพยายามในการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต" ณ ห้องพระพิรุณ 1 อาคารเรียนและปฎิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน โดยมี ผศ.ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เป็นประธานเปิดพิธี , ผศ.อมรชัย ล้อทองคำ เป็นผู้กล่าวรายงาน >> อ่านต่อ


โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาเข้าอบรมความรู้เรื่อง STEM และ MILK
พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 11 มี.ค. 2564 เวลา 08.30-15.00 น. ทางโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ และขอสนับสนุนวิทยากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "STEM" และ "MILK" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 37 คน ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพผู้เรียน แผนงานที่ 1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ควบคู่ไปกับการคิดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ทำบุญประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศแก่บุคลากรและนักศึกษาที่ล่วงลับ
พฤหัสบดี 11 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 11 มีนาคม 2564 ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดพิธีทำบุญคณะ ประจำปี 2564 ณ อาคารบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว  เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาที่ล่วงลับ โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่     สำหรับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ได้ก่อตั้งเม... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
พุธ 10 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

           คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้นำประสบการณ์วิชาชีพที่ได้จากสถานประกอบการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และนำผลจากการฝึกงานมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพระพิรุณ 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและกิจกรรม โ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 131 - 140 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา