โลโก้เว็บไซต์ - | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : -


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เยื่อใยอาหาร ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 22 ธันวาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เยื่อใยอาหาร ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 2/2564
อังคาร 22 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 22 ธันวาคม 2563 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 2/2564 ณ อาคารเอนกประสงค์การท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน เพื่อเป็นเวทีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในบริ... >> อ่านต่อ


วันที่ 21 ธันวาคม 2563 มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรม ราชมงคลน่าน Road Show ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
จันทร์ 21 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการ "ราชมงคลน่าน Road Show" ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เพื่อจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ อาคาร 84 ปี โรงเรียน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ให้การต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จันทร์ 21 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ น่าน และนางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร น่าน  พร้อมด้วยนายสุพจน์ ดีอิ่นคำ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา ,นางสาวโสภาวรรณ พรหมจักร หัวหน้างานวิชาการ, ว่าที่ร้อยตรีพิภพ อินต๊ะภา หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ,นายอภิเดช กรรณิกา งานพัฒนาศัพยกภาพนักศึกษา, นางสาวณัฏฐนันท์ จันเครื่อง งานวิชาการ และนางณปภัช พันธุ์แก้ว หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยา... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน นำเสนอโครงการ เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนบ้านท่าลี่ ในโครงการยุวชนอาสาฯ
พุธ 16 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

         ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณาจารย์ นักศึกษา หน่วยขับเคลื่อน (Execution Body :EB) โครงการยุวชนอาสา ระยะ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการร่วมกันเชิงบริบทพื้นที่ เพื่อสกัดโจทย์หัวข้อในการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าลี่ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการยุวชนอาสา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมา... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
พุธ 16 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

(15 ธ.ค. 63)  เวลา 14.00 น.  ที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก   ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับนายปราโมทย์  บุญเลิศล้ำ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร            พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก... >> อ่านต่อ


โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ เรื่องไข่ ณ สาขาสัตวศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน
พุธ 16 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. - 11.00 น. นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ปีที่ 1 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จำนวน 114 คน เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ เรื่องไข่ ณ สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ซึ่งทางแผนกปฐมวัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นทักษะชีวิตและสอดแทรกกระบวนการคิด สำหรับนักเรียนปฐมวัย ปีที่ 1 จึงพานักดเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ มทร.ล้านนา น่าน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตว์ปีก ที่สามารถให้ความรู้และมีสถา... >> อ่านต่อ


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทอดสุญญากาศ สำหรับนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่านประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง
จันทร์ 14 ธันวาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง "ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทอดสุญญากาศ สำหรับนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) << รายละเอียด เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)&nb... >> อ่านต่อ


ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทอดสุญญากาศ สำหรับนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 14 ธันวาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง "ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทอดสุญญากาศ สำหรับนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 251 - 260 ทั้งหมด 1830


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา